headerphoto

Rada školy


PLÁN ZASADNUTÍ RADY ŠKOLY NA ROK 2019

Rada školy plánuje na rok 2019 zasadnutia, ktoré budú mať nasledovnú náplň:
I.

  marec 2019

 1. Otvorenie, kontrola uznesení.
 2. Správa o výsledkoch hospodárenia za rok 2018.
 3. Návrh rozpočtu školy na kalendárny rok 2019
 4. Priebežné informácie o nábore žiakov na školský rok 2019/2020.
 5. Správa o činnosti RŠ v roku 2018.
 6. Návrhy, pripomienky, diskusia.
 7. Uznesenie
 8. Záver
II.

  jún 2019

 1. Otvorenie, kontrola uznesení.
 2. Informácia o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2018/2019.
 3. Informácie o prijímacom konaní a o naplnenosti plánovaných odborov na školský rok 2019/2020.
 4. Informácie o personálnych zmenách, organizačnom a materiálnom zabezpečení ďalšieho školského roka.
 5. Vyhodnotenie projektu Erasmus+ - Stáž v ČR - Olomouc a úspechov žiakov na súťažiach.
 6. Návrhy, pripomienky, diskusia.
 7. Uznesenie
 8. Záver
III.

  október 2019

 1. Otvorenie, kontrola uznesení.
 2. Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach školy za šk. rok 2018/2019.
 3. Informácia o organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení nového školského roka (2019/2020).
 4. Plán činnosti na prvý polrok školského roka 2019/2020 (záujmové činnosti, projekty, súťaže, spolupráca s inými subjektmi a pod.)
 5. Návrhy, pripomienky, diskusia.
 6. Uznesenie
 7. Záver
IV.

  december 2019

 1. Otvorenie, kontrola uznesení.
 2. Priebežné hodnotenie náboru žiakov do 1. ročníka.
 3. Prerokovanie a schválenie plánu činnosti RŠ na rok 2020.
 4. Návrhy, pripomienky, diskusia.
 5. Uznesenie
 6. Záver

Vypracoval predseda RŠ JUDr. Tibor Pelegrin dňa 27. februára 2019

Poznámka: Plán činností bude doplnený podľa aktuálnych problémov a požiadaviek na škole. Presné termíny zasadnutí RŠ budú prispôsobené aktuálnej situácii v súlade so Štatútom RŠ.

Čo je rada školy

Rada školy je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania.


Zloženie rady školy

   Predseda:

JUDr. T. Pelegrin
(nepedagog. zam.)

   Podpredseda:

PhDr. PaedDr. E. Fertaľová, PhD. (učiteľ)

   Členovia:

PhDr. Adriana Vinclavová
(učiteľ)

Terézia Orosová
(rodič)

JUDr. Alexandra Rešková
(rodič)

Richard Takáč
(rodič)

Michaela Kocurová
(žiačka)

Bc. Csaba Furik
(poslanec Zastupiteľstva KSK)

Ing. Mgr. Miloš Ihnát
(poslanec Zastupiteľstva KSK)

Ing. Mária Kokardová
(Úrad KSK, odbor školstva)

Ervín Boháčik
(predseda krajskej zložky Živnostenskej komory, Košice)