headerphoto

NedisKVALIFIKUJ SA


Projekt: Podpora celoživotného vzdelávania a rozšírenie odbornej kvalifikácieITMS kód projektu: 312011J196      Plán VO - projekt

Operačný program: Ľudské zdroje

Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond

Prioritná os: Vzdelávanie


VÝZVY